गणपतीपुळेची माहिती


ÞeerieCesMe ner DeeÐe osJelee. Yeejleeleerue eEnog mebmkeÉÀleer ner he´e®eerve mebmkeÉÀleeRhewkeÀer SkeÀ Deens. ³ee mebmkeÉÀleerle efJeéee®³ee cegUeMeer ßkeÀej ne OJeveer keÀejCeerYetle Demeu³ee®ee eEmeOoeble Deens. ÞeerieCesMe ner osJelee ßkeÀej ©he Deens. l³eecegUs ieCesMeeuee DeeÐe osJelee ceeveleele. mebhetCeõ DeeefMe³ee Keb¾ele DeeefCe efJeMesøele: oefãeCe DeeefCe Deeives³e DeeefMe³eele ³ee osJelesuee meekeÀej©heele DeeCeCeejer DeveskeÀ he´eef®eve cebefojs Deensle. ieCeheleerhegUs ³esLeerue Þeer ieCesMee®es mLeeve ns ³eehewkeÀer SkeÀ! ³ee mLeevee®es JewefMeìîe FLeu³ee Demeerce meÉäermeewo³eeõle o¾uesueb Deens. heeq½ecesuee ¢eqäuee DeLeebie Demee Dejyeer mecegê. mecegêe®³ee ueeìebMeer KesUle Demeuesueer ueebyeme¾keÀ hegUCe. cebefojeuee ieoõ efnjJeer heeéeõYetceer osCeejer ¾eWiejeb®eer jebie DeeefCe ³ee efnjJeUeruee keÀeWoCe ueeYeeJeb Demeb veJ³ee cebefoje®eb osKeCeb mLeehel³e! meÉäer®³ee ³ee vewmee|iekeÀ ®ecelkeÀejeves Meebleer DeeefCe ieebYeer³eõ ³ee®ee peieeJesieUe Yeeme FLeb efveceeõCe kesÀuee Deens.

  • ÞeeR®es cebefoj oMeõveemeeþer heneìs 5.00 Jee.GIe¾les Je je$eew 9.00 Jee.yebo nesles.
  • Deejleer®eer JesU - mekeÀeUer 5.00 Jee. , ogheejer 12.00 Jee. Je mee³ebkeÀeUer 7.00 Jee.
  • efKe®e¾er he´meeoe®eer JesU - ogheejer 12.30 les 2.00 Jee.he³e¥le.
  • mebkeÀäer ®elegLeea®es efoJeMeer heeueKeer he´oefãeCesmeeþer mee³ebkeÀeUer 4.00 Jeepelee efveIeles.
  • YekeÌlepeveebmeeþer Òel³e#e Hetpee ( ÒeeflekeÀelcekeÀ cetleeaJej ) mekeÀeUer 7 les 11 JeepesHe³e¥le.
 
ieCeheleerhegUs ³esLeerue ÞeerieCesMee®es mLeeve ns mJe³ebYet Deens. mJe³ebYet ner keÀuhevee HeÀÊeÀ DeeÐeosJelesuee®e meepesMeer Deens. mJe³ebYet osJelee ³ee meÉäer®ee®e SkeÀ Yeeie Demeleele. l³eebvee meekeÀej ©heele DeeCeeJes ueeiele veener. mLeehel³e cnCetve DeLeJee cetleea cnCetve Ie¾JeeJes ueeiele veener. meÉäer®³ee pevcekeÀeUer®.... पुढे वाचा
ÞeerieCesMeeuee meekeÀej ©heele DeeCeC³ee®ee he´³elve iesues npeejes Jeøex YeeefJekeÀebveer DeeefCe keÀueeJebleeveer kesÀuee Deens. ieCeheleerhegUs ³esLeerue mJe³ebYet ©he ³ee keÀuheveeb®es SkeÀ meeceev³eerkeÀjCe Deens. ³ee®eer meeãe oMeõve Iesleevee Deeheu³eeuee heìles. heeJemeeȳeele nJee kegbÀo Demeleevee pesJne ³ee mJe³ebYet DeekeÀeje®³ee veeYeerletve peuem$eesle megì.... पुढे वाचा
 
 
मुखपृष्ठ | मंदिर | गणपतीपुळे विषयी | सुविधा | सार्वजनिक सेवा | देणगी | फोटो | संपर्क साधा
कॉपीराइट © २००९ . संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे. सर्व अधिकार सुरक्षित.

Web Design by Team Inertia Technologies.
IT Solutions by Comprise Software Solutions.