गणपतीपुळेचा इतिहास

cegbyeFõ heemetve megceejs 350 efkeÀ.ceer.DeblejeJej Demeuesu³ee keÀeskeÀCeeleerue jlveeefiejer efpe¿eeleerue ieCeheleerhegȳee®es ieCesMemLeeve hesMeJeskeÀeueerve Deleer he´e®eerve Deens.³ee efmeOoerefJevee³ekeÀe®³ee mLeevee®ee Fefleneme cegÃue hegjeCeeoer he´e®eerve Jeeýce³eele Heef½eceJoej osJelee ³ee veeJeeves Deens.

eEnogmLeeve®³ee Deeþ efoMeeble Deeþ Joej osJelee Deens.l³eehewkeÀer ieCeheleerhegȳeeleerue osJelee ner Heef½eceJoej osJelee Deens.ceesieueeFõ®³ee keÀeUele ( megceejs F.me.1600 ®³ee hetJeea ) Deepe p³ee efþkeÀeCeer mJe³ebYet ieCesMe cebefoj Deens l³ee efþkeÀeCeer ¾eWieje®³ee hee³eL³eeMeer kesÀJe¾îee®es yeve nesles.l³ee efþkeÀeCeer yeeUbYeìpeer efYe¾s ns ye´eïeCe jnele nesles.les ieeJe®es Keesle nesles.ceesieueeFõ®³ee keÀeUele efYe¾WJej mebkeÀì keÀesmeUues.efYe¾s ns ¢ÑefveÞ®e³eer nesles.Deeuesues mebkeÀì efveJeejCe Peeues lej®e DeVeie´nCe keÀjerve Demee efveÞ®e³e keÀ©ve l³eebveer DeejeI³e owJele cebieuecetleea®eer Gheemevee keÀjC³eemeeþer ³ee kesÀJe¾îee®³ee yeveele lehem³ee keÀjC³eemeeþer cegkeÌkeÀece kesÀuee.

DeVeheeCeer Jepeõ keÀjCeeN³ee efYe¾Wvee SkesÀ efoJeMeer ¢äeble Peeuee keÀer ceer ³ee efþkeÀeCeer YeÊeÀeb®³ee keÀecevee hejerhetCeõ keÀjC³eemeeþer DeeiejiegUs (ieCesMeiegUs) ³esLetve oesve ieb¾mLeUs Je oble³egÊeÀ mJe©he OeejCe keÀ©ve he´keÀì Peeuees Deens.ceePes efvejekeÀej mJe©he ¾eWiej ns Deens.ceePeer mesJee ,Devegøþeve,hetpeeDee®eeõ keÀj,legPes mebkeÀì otj nesFõue.Demee ¢äeble Peeuee.l³ee®e keÀeueKeb¾ele Keesle efYe¾s ³eeb®eer iee³e melele keÀener efoJeme otIe osle veJnleer.cnCetve iegjeK³eeves yeejerkeÀ ueãe þsJeues.lesJne l³eeuee efomeues keÀer meI³ee®³ee cetleea®³ee peeieer ¾eWiejeJejerue SkeÀe efMeUsJej iee³eer®³ee mleveeletve melele ogOee®ee DeefYeøeskeÀ nesle neslee.ne he´keÀej l³eeves Keesleebvee meebefieleuee.l³eebveer leelkeÀeU meJeõ hejermeje®eer meHeÀeFõ kesÀueer Je l³eebvee ¢äebleeleerue ieCesMee®eer cetleea DeeÑUueer.l³ee efþkeÀeCeer ieJelee®es íHHej Ieeuetve l³eebveer íesìsmes cebefoj GYeejues.meejer Oeee|cekeÀ keÉÀl³es efYe¾s YeìpeeRveer meg© kesÀueer.

ieCeheleerhegȳeeuee ieCeheleerhegUs ns veeJe keÀmes he¾ues ³ee®eerner SkeÀ keÀLee Deens.hetJeea ³ee ieeJeelee HeÀejMeer Jemleer veJnleer.Jemleer Peeueer leer ieeJee®³ee GÊejs®³ee yeepetuee.ieeJe Heef½ece efoMesves GlejCe Demetve yeje®emee Yeeie hegUCeJeì Deens.mecegêehegÑs hegUCeer®es(JeeUt®es) YeJ³e cewoeveele ieCeheleer®es cenemLeeve Demeu³eecegUs ³ee ieeJeeuee ieCeheleerhegUs cnìues peeJet ueeieues.

TOP
मंदिर
गणपतीपुळेचा इतिहास
देणगी विषयक माहिती
विद्यमान पंचकमेटी
उत्सव
मंदिरातील दैनंदीन उपक्रम
भविष्यातील परियोजना
अथर्वशीर्ष
आरती
फ़ोटो
 


  • ÞeeR®es cebefoj oMeõveemeeþer heneìs 5.00 Jee.GIe¾les Je je$eew 9.00 Jee.yebo nesles.
  • Deejleer®eer JesU - mekeÀeUer 5.00 Jee. , ogheejer 12.00 Jee. Je mee³ebkeÀeUer 7.00 Jee.
  • efKe®e¾er he´meeoe®eer JesU - ogheejer 12.30 les 2.00 Jee.he³e¥le.
  • mebkeÀäer ®elegLeea®es efoJeMeer heeueKeer he´oefãeCesmeeþer mee³ebkeÀeUer 4.00 Jeepelee efveIeles.
  • YekeÌlepeveebmeeþer Òel³e#e Hetpee ( ÒeeflekeÀelcekeÀ cetleeaJej ) mekeÀeUer 7 les 11 JeepesHe³e¥le.
 
मुखपृष्ठ | मंदिर | गणपतीपुळे विषयी | सुविधा | सार्वजनिक सेवा | देणगी | फोटो | संपर्क साधा
कॉपीराइट © २००९ . संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे. सर्व अधिकार सुरक्षित.
Web Design by Team Inertia Technologies.
IT Solutions by Comprise Software Solutions.